Společnost InfoTel

Naše činnost

Pro své klienty realizujeme akviziční, projekční a inženýrskou přípravu, výstavbu, upgrade, servis a pohotovost 24/7 v následujících oblastech telekomunikačních sítí:

 • pevné optoelektrické koaxiální sítě (Intercable CZ, spol. s r.o., Karneval Media, s.r.o., UPC Česká republika s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s.) včetně instalací a servisu koncových klientů
 • mobilní a datové sítě (Eurotel Praha, spol. s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., Slovak Telekom, a.s., Aliatel a.s., GTS Czech s.r.o., MobilKom, a.s., Nokia Siemens Networks Czech Republic, s.r.o., Huawei Technologies, s.r.o., Huawei Technologies Deutschland GmbH, ERICSSON spol. s r. o., ZTE CZECH, s.r.o., …)
 • pevné optoelektrické sítě (Telefónica Czech Republic, a.s.) včetně instalací a servisu koncových klientů
 • optické sítě (operátoři fixních sítí, mobilní operátoři, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, město Brno)
 • datové sítě WDM, SDH, PTN, IPDSLAM, XDSL (Telefónica Czech Republic, a.s., GTS Czech s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a. s., Huawei Technologies, s.r.o., Huawei Technologies Deutschland GmbH)
 • mikrovlnné sítě (technologie Ericsson, Huawei, NSN, SIAE, NEC)
 • další telekomunikační služby dle požadavků našich klíčových klientů

Historie společnosti

1992

Projekční činnost na telekomunikačním trhu

1994

Výstavba a následně i servis sítí mobilních a datových operátorů (Eurotel Praha, spol. s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Aliatel a.s., GTS Czech s.r.o.)

1995

Kompletní výstavba televizních kabelových rozvodů, od 1997 včetně servisu (Intercable s.r.o., Karneval Media, s.r.o., UPC Česká republika s.r.o.)

2005

Realizace plošných investičních výstaveb na poli mobilních operátorů – swapy 2G, 3G

2010

Významný vstup na zahraniční trhy (spolupráce s Nokia Siemens Networks Czech Republic, s.r.o., Huawei Technologies Deutschland GmbH ve výstavbě mobilních sítí, instalace přenosových technologií v Německu a Rakousku, Field Line Maintenance na Slovensku)

2012

Založení dceřiné společnosti v německém Regensburgu

Zázemí

Od roku 2000 působí naše společnost v nových prostorách ve vlastním objektu v Brně – Líšni, kde má moderní zázemí pro vykonávání nasmlouvaných činností (projekční práce, montážní práce, školící prostory, skladovací prostory, apod.). V objektu jsou dostatečné rezervy pro další rozšiřování společnosti.

Společnost má cca 200 vlastních pracovníků. 1/4 zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, především v oboru elektrotechnika a stavebnictví. Část pracovníků firmy hovoří anglicky a německy.

Politika systému

Vedení InfoTelu se zavazuje řídit své činnosti tak, aby ve společnosti byly dodržovány všechny relevantní požadavky právních předpisů a další požadavky, které se na ni vztahují, a ke kterým se v oblasti ochrany životního prostředí zavázala.

Vedení společnosti se zavazuje k provádění prevence znečištění a k neustálému zlepšování ochrany životního prostředí včetně předcházení haváriím.

Prioritními oblastmi, na které se vedení společnosti zaměří při zajišťování environmentálních cílů jsou:

 • snížení spotřeby energií,
 • při budoucích investicích dle možností upřednostňování procesů s minimálním vlivem na životní prostředí,
 • používání moderních technologií, které jsou schopné vyhovět platným i očekávaným závazným předpisům a normám v oblasti ochrany životního prostředí,
 • smluvní zavazování dodavatelů k osvojování environmentálně příznivých postupů a v souladu s naší environmentální politikou ke zlepšování svého chování k životnímu prostředí,
 • vzdělávání zaměstnanců v oblasti EMS.

Pozornost věnovaná ochraně životního prostředí je nedílnou součástí aktivit InfoTelu, proto vedení společnosti trvale rozvíjí environmentální povědomí všech zaměstnanců a výcvik zaměřuje tak, aby při svých činnostech předcházeli nebo omezovali jejich negativní působení na životní prostředí.

Zájmem InfoTelu je vstřícný dialog se zaměstnanci a veřejností. Vedení společnosti bude informovat vnitřní a vnější zainteresované strany o dopadech činností společnosti na životní prostředí a zároveň budeme reagovat na jejich oprávněné podněty a obavy.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí podnikatelských činností InfoTelu.

Naše zařízení budeme provozovat způsobem, který chrání zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, dodavatelů, dalších společností i občanů. Budeme předcházet vzniku úrazů a poškození zdraví, budeme dodržovat příslušné právní předpisy a jiné požadavky, prosazovat jejich plnění jak u svých zaměstnanců, tak i u ostatních zainteresovaných stran a současně budeme usilovat o neustálé zlepšování řízení a výkonnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Budeme pravidelně přezkoumávat vhodnost a přiměřenost naší politiky.

Budeme se řídit principy:

 • Trvalé zlepšování našich činností a výsledků.
 • Stálá pozornost managementu.
 • Přímá zodpovědnost.
 • Spolupráce s externí poradenskou firmou při zavádění nových norem a předpisů.
 • Komunikovat v rámci a mimo rámec InfoTelu.
 • Vysoká úroveň udržování pořádku.
 • Prevence rizik.
 • Cílem je stav bez nehod.
 • Bezpečný způsob práce je podmínkou zaměstnaneckého poměru.
 • Udržovat a testovat havarijní systémy.
 • Vyšetřit veškeré incidenty a poučit se z nich.
 • Otevřená komunikace o incidentech na všech úrovních.
 • Bezpečnost mimo vlastní pracovní výkon, podmínky bezpečnosti.
 • Ubezpečit se o zdravotním stavu zaměstnanců při výkonu práce a v pracovním procesu
 • Seznamovat všechny zaměstnance a obchodní partnery s pravidly bezpečné práce.
 • Systematická péče o pracovní podmínky zaměstnanců společnosti, zejména pak zvyšování jejich kvalifikace, zvyšování bezpečnosti práce a zajištění špičkové dosažitelné techniky pro výkon jejich činností

Vrcholové vedení se zavazuje politiku BOZP prosazovat a ve spolupráci s ostatními zaměstnanci a všemi osobami pracujícími pro společnost InfoTel naplňovat.Zavazuje se rovněž seznamovat s politikou BOZP všechny zainteresované strany.

Politika kvality je dána zásadou: Kvalita je samozřejmostí.

InfoTel považuje kvalitu svých výrobků a služeb a spokojenost zákazníků za své prvořadé cíle a bude provádět své podnikatelské aktivity v souladu s touto politikou.

Kvalitu svých činností bude InfoTel udržovat na požadované úrovni dodržováním následujících zásad:

 • uplatňovat cílevědomou obchodní politiku se zaměřením na potřeby zákazníků a zajištění komplexního plnění jejich požadavků,
 • udržovat vysokou kvalitu výrobků a služeb,
 • zabezpečit jednoznačnost a prokazatelnost všech postupů, na kterých závisí jakost služeb poskytovaných InfoTelem,
 • zlepšovat povědomí zaměstnanců o zajištění kvality prostřednictvím vzdělávání,
 • trvale vzdělávat své zaměstnance a zvyšovat jejich povědomí v otázkách kvality,
 • vyhodnocovat a vybírat technologické změny podporující požadavky zajištění kvality,
 • zajišťovat požadovanou úroveň kvality na straně dodavatelů a jiných zainteresovaných stran,
 • jako samozřejmost důsledně dodržovat platné právní předpisy,
 • otevřeně komunikovat s cílovými skupinami,
 • zapojit se do procesu trvalého zlepšování a zvyšování efektivnosti systému řízení kvality, stanovit každoročně cíle a cílové hodnoty, systematicky provádět preventivní opatření pro předcházení neshod,
 • provádět účinné kontroly kvality,
 • budovat renomé společnosti prostřednictvím transparentního systému řízení kvality.

Do systému kvality jsou zapojeni všichni zaměstnanci společnosti InfoTel a všechny osoby pracující pro společnost InfoTel. Za jeho plnění a prosazování jsou odpovědní vedoucí zaměstnanci na všech stupních vedení. Vedoucí pracovníci zodpovídají za seznamování všech zainteresovaných stran s politikou kvality.

Zajišťování Politiky kvality je závazné bez ohledu na případné změny organizační struktury nebo vedení společnosti InfoTel.

Řízení společnosti

Od počátku své činnosti je vedení naší společnosti založeno na principech dle standardu řízení jakosti. Důvěře zákazníků přispívá kromě finanční stability i zavedený integrovaný systém managementu společnosti, který byl schválen společností Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA) podle standardů tag heuer formula 1 replica watches.