Právní informace

Webové stránky přístupné na adrese [https://www.infotel.cz/infotel-cz] (dále jen "webové stránky") jsou určeny pro osobní informace návštěvníků.

Editor

Ředitel publikace: David Novák
Webové stránky jsou majetkem InfoTel, spol. s r.o. se základním kapitálem 10 000 000 Kč, zapsané u Krajského soudu v Brně pod číslem C 8142, jejíž sídlo se nachází na adrese:
Novolíšeňská 2678/18, Líšeň,
628 00 Brno
DIČ: CZ46981071

Hosting webových stránek

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place,
South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18 D18 P521
Irská republika
Recepce: +353 (1) 2953826

Webové stránky jsou hostovány v cloudu společnosti Microsoft (Azure) na serverech
společnosti Microsoft umístěných v Nizozemsku (hostingové centrum pro západní Evropu).
Další informace: https://www.microsoft.com/fr-fr/trust-center/privacy
Kontakt: +33 9 70 01 90 90

Design a programování

Tequilarapido
6 Place Garibaldi,
06300 Nice
La Jungle
50 Rue Didier Daurat
34170 Castelnau-Le-Lez

Všeobecné podmínky použití

Toto právní oznámení se řídí právem Francie.

Duševní vlastnictví

Webové stránky jsou duševním dílem chráněným zákonem o duševním vlastnictví. Jakákoli reprodukce nebo zobrazení, a to i částečné, na jakémkoli médiu bez předchozího písemného souhlasu InfoTel je zakázáno. Nedodržení tohoto zákazu
představuje porušení práv ve smyslu článků L335-2 a francouzského Zákona o duševním vlastnictví, které může vést k občanskoprávní a trestněprávní
odpovědnosti porušitele.
Webové stránky a všechny jejich součásti, jako jsou piktogramy, fotografie, obrázky, texty, animované videosekvence se zvukem nebo bez něj, loga, názvy společností a jakékoli jiné prvky, které se na webových stránkách nacházejí, jsou předmětem práv průmyslového a/nebo duševního vlastnictví a jsou případně majetkem společnosti InfoTel nebo třetích stran, které společnost InfoTel pověřily jejich použitím.

Ochranná známka InfoTel a všechny ochranné známky uvedené na těchto
webových stránkách jsou registrované a chráněné ochranné známky. Jakékoli znázornění a/nebo reprodukce a/nebo částečné či úplné použití těchto ochranných známek třetí stranou bez povolení jejich vlastníka je zakázáno. Nedodržení tohoto zákazu představuje porušení práv ve smyslu článků L335-2 a francouzského Zákona o duševním vlastnictví a může vést k odpovědnosti porušitele. Kromě toho InfoTel nenese žádnou odpovědnost.

Fotografie

Odmítnutí odpovědnosti

Návštěvník používá tyto webové stránky na vlastní nebezpečí. Společnost InfoTel neposkytuje žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku.
Společnost InfoTel nenese odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé
škody vzniklé v důsledku přístupu na webové stránky a/nebo jejich obsahu nebo jejich používání, včetně nedostupnosti, ztráty dat, poškození, zničení a virů, které mohou ovlivnit počítačové vybavení návštěvníka a/nebo přítomnost virů na webových stránkách.
InfoTel vynaložila veškerou přiměřenou péči a dovednosti, aby poskytla spolehlivý obsah webových stránek, ale nezaručuje, že obsah neobsahuje nepřesnosti a/nebo opomenutí. V důsledku toho nemůže InfoTel nést odpovědnost za chyby nebo opomenutí, ani za nedostupnost informací nebo služeb.
Informace obsažené na těchto webových stránkách jsou nesmluvní. Právní upozornění se mohou měnit a aktualizovat bez předchozího upozornění. Aktualizovaná verze bude přístupná na této webové stránce a vstoupí v platnost, jakmile bude zveřejněna. Navštěvujte prosím tuto webovou stránku pravidelně, abyste byli vždy informováni o aktuálních právních upozorněních.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Tyto webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky nebo internetové zdroje.

InfoTel nenese odpovědnost za hypertextové odkazy na jiné webové stránky nebo obecněji na jakékoli existující zdroje na internetu.
Za používání webových stránek je odpovědný výhradně návštěvník. Společnost InfoTel neposkytuje žádnou záruku, ať už výslovnou nebo implicitní. Připomínáme, že na nepropojené webové stránky se vztahují jejich vlastní podmínky používání.
Doporučujeme vám, abyste si před dalším prohlížením přečetli jejich zásady a podmínky používání.

Zakázané používání webových stránek

Návštěvníci Webových stránek se zavazují, že nebudou Webové stránky používat (1)
nezákonně a/nebo k nezákonným účelům; (2) k poškozování, úpravám, přerušování,
zastavení nebo změně jejich účinnosti; (3) k šíření nebo instalaci počítačových virů.

21. 4. 2024